Hem

Tjänster
TELEFONI
Bredband
Webhotell
E-post tjänster
Domänregistrering
Blanketter
Beställ
Abonnentservice
Feedback
Företagsinfo
Huvudsidan

Ymex Allmänna Abonnemangsvillkor

1. DEFINITIONER
Operatör Med operatör avses Ymex AB
Internet- access En uppkoppling till det globala Internet via exempelvis uppringt modem.
Webplats Avser en tilldelad kapacitet i en av operatörens Web-servrar avsedd för WWW dokument.
UUCP konto Avser en tjänst för hantering av e-post som operatören tillhandahåller.
Tjänst Avser en Internettjänst tillhandahållen av Ymex, t ex UUCP, Webplats, e-postkonto eller Internetaccess.

2. ALLMÄNT
Dessa villkor reglerar användningen av tjänst tillhandahållen av operatören. Avtal skall anses ha träffats när tjänst aktiverats så att kunden kan utnyttja den. Operatören förbehåller sig rätt att neka ansökan om tjänst. Tjänst får ej överlåtas, ej heller vidaresäljas helt eller delvis.

3. BEGRÄNSNINGAR I TJÄNSTENS NYTTJANDE
Antal accesser till webplats får maximalt uppgå till 450.000 per månad. Om en sida innehåller text och tre bilder så räknas det som 4 accesser (1 access = en GET). Maximala antalet bytes hämtade eller sända till webplatsen får ej överstiga 1 Gigabyte per månad. Om ovanstående nivåer överskrids, så debiteras denna del enligt aktuell prislista. Operatören förbehåller sej rätten att stänga av kunds webplats om den äventyrar driften eller genererar överlast och kan också begära att enskilda funktioner i kunds webplats stängs av.

 4. AVTALSPERIOD
Avtalsperioden inleds i och med tjänstens aktiverande och gäller för period enligt hyresavtal. Hyresavtalet förlängs sedan automatiskt med samma period. Uppsägning, skall för att vara giltig, ske skriftligen och vara operatören tillhanda senast 1 månad före innevarande avtalsperiods utgång. Konto för uppringd Internetaccess (med tillhörande privat e-post och webplats) avslutas automatiskt om anslutningen ej används under en tid av 3 månader.

5. AVGIFTER
Avgifter för uppringd Internetaccess faktureras i efterskott, övriga tjänster i förskott. Betalningsvillkor 30 dagar netto om inte annat anges på faktura. Betalning skall ske till Ymex post-, bankgiro eller direkt till vårt bankkonto som anvisas på utskickad faktura. Ev prisförändringar skall meddelas kund minst 30 dagar innan de träder i kraft, kund har i sådant fall rätt att säga upp avtalet. Prisjusteringar utom operatörens kontroll, såsom förändrad mervärdesskatt, nya skatter eller kursjusteringar behöver ej aviseras i förtid och medger ej heller rätt att säga upp kontraktet i förtid. Vid betalning efter förfallodag debiteras avtalad dröjsmålsränta med 24% samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning äger operatören rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och stänga tjänsten. När det gäller första fakturering för tjänsten uppringd internetaccess (surf) debiteras alltid en minimi-kostnad på fn 50 kr även om nyttjandet är till ett lägre belopp.

Avisering sker per e-post eller fax utan extra kostnad. Önskas avisering per post tillkommer en aviavgift på fn 12 kr för varje avisering.


6. KUNDENS ANSVAR
Kunden är ansvarig för innehållet på sin webplats och i den information han utbyter via e-post eller nyhetsinlägg. Likaså är han ansvarig för att nödvändiga tillstånd erhålls för t ex registerhållning eller distribution av program. Domännamn skall följa de riktlinjer som utfärdas av NIC-SE, som administrerar domänregistrering i Sverige. Eftersom Operatören endast agerar ombud (i de fall där nytt domännamn söks) kan inte operatören ta något ansvar för domännamns riktighet eller giltighet.

7. OTILLBÖRLIGT NYTTJANDE
Operatören har rätt att med omedelbar verkan, utan återbetalningsskyldighet, säga upp avtalet och stänga tjänsten om kunden utnyttjar tjänsten på otillbörligt sätt.
Kunden ansvarar även för att detta efterlevs av dess anställda eller andra som har möjlighet att genom kunden nyttja tjänsten.
Som otillbörligt räknas framförallt olaglig verksamhet, men även opassande eller stötande verksamhet såsom spamming och mailbombning (massutskick via e-post till mottagare som ej i förväg givit sitt medgivande), webplats med pornografiskt innehåll, obehörigt eller försök till obehörigt utnyttjande/åtkomst av/till datorresurser hos operatören såväl som hos andra, samt förstörelse/förvanskning eller försök till sådan hos operatören eller andra inom Internet genom operatörens nät.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING (FORCE MAJEURE)
Operatören ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data, felaktiga leveranser av data eller omständigheter av likartat slag. Operatören skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av operatörens åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som operatören inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

9. ÄNDRINGAR
Alla ändringar i och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga ske skriftligen. Ändring i eller tillägg till dessa villkor träder i kraft i enlighet med det meddelande av de nya villkoren som tillställs abonnenten. Om abonnenten inte godkänner ändring eller tillägg skall denne senaste 1 månad före de nya villkorens ikraftträdande säga upp avtalet. I annat fall anses abonnenten ha godkänt de nya villkoren.

10. OGILTIGA AVTALSVILLKOR
Om något villkor i detta avtal skulle vara ogiltigt, skall återstående villkor gälla oförändrade.

11. BRISTANDE UPPFYLLELSE MM
Oavsett vilka påföljder endera parten har rätt till gentemot den andre för brytande av eller utebliven fullgörelse av detta avtal, skall var och en av parterna ha rätt att:
- omgående bryta kontraktet såvida inte den felande parten upphör med avtalsbrottet och verkställer full rättelse inom en månad efter påpekandet från den andra parten med hänvisning till denna punkt.
- omedelbart häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar förhandlingar med borgenär om ackord, eller på grund av utmätning, betalningsinställelse eller andra omständigheter kan antas vara på obestånd

12. UTTÖMMANDE REGLERING
Detta dokument (avtalet) reglerar parternas samtliga villkor beträffande de av operatören tillhandahållna tjänsterna.

13. ERSÄTTNING VID UTEBLIVEN UPPSÄGNING
Med undantag för när detta avtal hävs eller eljest upphör på grund av kontraktsbrott från endera parten äger ingendera parten rätt till ersättning av den andre på den grunden att förlängning av avtalet ej kommer till stånd.

14. TVISTER
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol varvid Härnösands tingsrätt skall vara behörig domstol.
Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


Senast uppdaterad december 20, 2013 09:37
© 2000 Ymex AB. All rights reserved. Terms of Use.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.